תשמט- מאמר יט'- מהו בעבודה ששבת נקראת שבת | חלק ג

71