דעתם של גדולי ישראל

אפשר לנהל "מלחמת ציטוטים" בה כל צד מביא ציטוטים ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדורות, המצדיקים את דרכו והתנהלותו, וכמובן, שיש ציטוטים לכאן ולכאן, ועם זאת, בלתי מוסרי ובלתי הגיוני, להתעלם לחלוטין מדבריהם של מנהיגי הדורות, ענקי הרוח, קדושי עליון שחיו כאן בינינו, ועמדו בכל תוקף שיש ללמוד את חכמת הקבלה ופנימיות התורה, לכל יהודי בעם ישראל, גם אם אינו מוחזק כתלמיד חכם גדול, וגם אם טרם חצה את שנת ה 40 או טרם סיים את כל הש"ס.
(הערה חשובה – כמובן, שיש להבחין מה מותר ללמוד ומה אסור, ומה אי אפשר ללמוד, ראו הרחבה ופרוט על כך בדף הבא):
"חכמת הקבלה מחכימת פתי ומי שלא ראה אור החכמה זו לא ראה מאורות מימיו כי אז יבין וישכיל סוד אחדותו ברוך הוא וסוד השגחתו… וכל הפורש ממנה פורש מהחיים הנצחיים הרוחניים" (השל"ה הקדוש, בעשרה מאמרות, מאמר א', דף ל')
"בדור הזה האחרון, מי שאינו עוסק בספר הזוהר ותיקונים וכתבי האר"י, שהם חיים ממש לנפש, ידע נאמנה שכל תורתו שעוסק הוא משפה ולחוץ"(ר' יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה, היכל הברכה).
"יודע אני שבזכות ספר הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה שיתפשטו בעולם ייצא עם ישראל לחירות, ובלימוד זה תלויה גאולתנו" (הרש"ש, אור הרש"ש, עמ' 159).
"ובלי ספק כי העוסקים בתלמוד בבלי בלבד, מגששים כעוורים קיר, בלבושי התורה, ואין להם עיניים רואות ברזי התורה הנסתרים בו." (הרב חיים ויטאל, הקדמתו לשער ההקדמות של האר"י,אות ל')
"להפנות את הלבבות ולהעסיק את המוחות במחשבות נאצלות, שמקורן ברזי תורה, נעשה בדור אחרון הכרח גמור לקים היהדות." (הראי"ה קוק, ערפילי טוהר, סה')
"עתה קרבו הימים, שהכל יכירו וידעו, שישועת ישראל וישועת העולם כולו תלויה רק בהופעת חכמת אור הגנוז של פנימיות רזי תורה בשפה ברורה. הנסתר יעמיד על רגליו גם את הנגלה, וכולא ברזא קיימא". (הראי"ה קוק, אגרות הראי"ה ח"א, עמ' צ"ב)
הגאון מוילנא בפירוש לסידורו: "ההשגה מתחילה מתורת הניסתר ורק אח"כ משיגים יתר חלקי התורה. ולבסוף משיגים את התורה הנגלית."
"כל אחד מה שמלמדין אותו בבטן אמו כן יש יכולת בידו להשיג. ומי שהיה יכול להשיג סודות התורה והוא לא ישתדל להשיגן – נידון בדינין קשין רחמנא לצלן." (הגאון מוילנה, אבן שלמה חלק כ"ד).
"כל המונע וחושך עצמו מלימוד הקבלה, הוא נדחה ממחיצת צדיקים ומפסיד עולמו ואינו זוכה לראות באור פני מלך חיים יתברך." (חוות יאיר סימן ר"י).
"וכן יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של מר"ן האר"י וספר הזוהר, אשר הם חיינו. ולו עמי שומע לי בעקבות משיחא, אשר הרע והמינות גובר, היו שוקדין כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר והתקונים כתבי מר"ן, והיו מבטלין כל גזירות רעות והיו ממשיכים שפע ואור… חיות אדם הישראלי תלוי בספר הזוהר ובכתבי מר"ן ללמוד בקדושה ובשמחה ובנועם וביראה ואהבה, כל אחד לפי השגתו וקדושתו וכל ישראל קדושים." (נוצר חסד פרק ד' משנה כ').

 

join_(1)_1

join_(1)_1

join_(1)_1

join_(1)_1

join_(1)_1join_(1)_1