תשמט- מאמר לט'- מהו בעבודה לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע | חלק א