הגיהנום הקדוש

הגיהנום הקדוש
הרב הקדוש רבי בונים מפשיסחא ז”ל אמר פעם לתלמידו הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מקוצק ז”ל:
– אם בעולם העליון יצוו עלי לילך לגיהינום, מה אעשה?
שתק הקוצקי ולא השיב מאומה. שהה רבי בונים רגעים אחדים, ואמר:
– אצווה אז שיביאו אלי גם את הרבי מלובלין (“החוזה”) ואת “היהודי” הקדוש, כדין הגמרא: “תלמיד שגלה מגלין רבו עמו”.
אמר לו רבי מנחם מנדל:
– לכבוד הרבי אין בזה נפקא מינה, אבל לי יביא הדבר תועלת…