מאמרי שמעתי אות כ"ה – קשר האדם אל הספירות (חלק 1)

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

קשר האדם אל הספירות
שמעתי י"ב אדר תש"ג
קודם החטא של אדם הראשון:
היה גופו מבינה דמלכות דמלכות דעשיה.
והיה לו נר"ן מבריאה, ונר"ן מאצילות.
ואחר שחטא
נפל גופו לבחינת משכא דחויא, שהוא הקליפה דבחינה ד', המכונה עפרא דעולם הזה. ובתוכו מלובש גוף הפנימי מקליפת נוגה, שהוא חציו טוב וחציו רע. וכל המעשים טובים, שהוא עושה, הוא רק עם גופו דנוגה. וע"י העסק בתורה ומצות, הוא מחזיר את גוף הזה, שיהיה כולו טוב. והגוף של משכא דחויא מתפרד ממנו.
ואז הוא זוכה לנר"ן דקדושה, לפי מעשיו.


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams