מאמרי שמעתי אות י"ד – לדבקה בו

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד. המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

לדבקה בו:

ריכוז העבודה צריך להיות על בחינת "לדבקה בו". ולזכות לזה צריכים את התורה והמצוות וכל השגת המדרגות העליונות.

והוכחה לזה, שאנחנו רואים שכל הברכות שנאמרו לאברהם אבינו ע"ה היו דוקא – "אל הארץ אשר אראך", שרק שם אמר לו "ואעשך לגוי וגו' ואגדלה שמך", וארץ ישראל נק' "ארץ אשר וגו' תמיד עיני ה' אלה-יך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה".


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams