מאמרי שמעתי אות ד' – עניין צער ושמחה בעליון

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

"במסתרים תבכה נפשי, מפני גאוה, מפני גאותן של ישראל". ומקשה: "והאיכא בכיה קמיה קוב"ה, והלא "עוז וחדוה במקומו"?
וצריך להבין ענין בכיה למעלה. שענין בכיה הוא במקום, שאינו יכול לעזור לו בעצמו, אז בוכים, שהשני יעזור לו. וענין "במסתרים" פירושו ההסתרות. והסתירות, שמתגלה בעולם.
וזה פירוש "במסתרים תבכה נפשי": כי "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים".
ועל זה אמרו חז"ל: "בבתי גואי יש בכיה". שפירוש, שבזמן שהאור מופיע רק בפנימיות ואין גלוי אור לחוץ, משום שחסר כלים לתחתונים, שיוכלו לקבל, אז יש בכיה. מה שאם כן בבתי בראי, כשהאור יכול להתגלות לחוץ, כשנגלה להתחתונים התפשטות השפע למטה, אז "עוז וחדוה במקומו", רואים הכל. מה שאם כן כשאינו יכול להשפיע לתחתונים, זה נקרא בכיה, משום שצריך לכלים דתחתונים.


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams