מאמרי שמעתי אות ל"ח – הוצאת כלים מרשות הס"א

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

רשות הכל:

שמעתי

אין כלי יוצא מרשותו, אלא כשממלאים אותה בדבר אחר. אבל בריקנות אי אפשר לה להיות. לכן, כיון שהוא ברשות הס"א, וודאי הוא שצריכין להוציאה, לכן צריכין להשתדל למלאותה בדברים אחרים. לכן ההכרח הוא שימלאנה באהבה. כתוב: "ואז ישוך אחריה מאהבת עצמו".


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams