מאמרי שמעתי אות פ"ו – גלגלתא, שערא, וחוורתא, ומחצית השקל (חלק 2)

74

המשך משיעור קודם:

וכן הוא הולך הסדר: כל פעם חוזר המצב הנ"ל בבחינת עולה ויורד, עד שנתרבו השערות לשיעור שלם. זאת אומרת, שכל פעם שהוא חוזר ומתקן, הוא ממשיך שפע. ושפע זו נקרא "טלא". וזה סוד "שראשי נמלא טל". משום שהשפע בא לסירוגין, וכל פעם הוא מקבל כעין טיפי טיפי. וכשנשלם עבודתו, שהוא בא לשיעור שלם, עד "שלא ישוב לכסלה עוד", נבחן שמהאי טלא עתיד לאתחייא מתיא.
וזה סוד "בקע". היינו, שהמחשבות זרות עושים בקיעות בהראש.
וכן ענין של מחצית השקל. היינו, שמחצית חייב ומחצית זכאי. אבל צריך להבין, שענין מחצית ומחצית אינו בזמן אחד, אלא בכל זמן מוכרח להיות דבר שלם. כי אם עבר על מצוה אחת ולא קיים אותה, כבר לא נחשב למחצית, אלא לרשע גמור. אלא בב' זמנים. שפעם הוא צדיק, היינו שהוא דבוק בה', ואז הוא זכאי בתכלית. ובזמן שיש לו ירידה, אז הוא רשע. שזה סוד "לא איברי עלמא, אלא או לצדיקי גמירי או לרשעי גמירי". לכן נקרא "מחצית", שיש לו ב' זמנים.
וזהו "לכפר על נפשותיכם", משום שע"י הבקע, שהוא מרגיש, שאין הראש שלו שלם, כי בזמן שנופל איזה מחשבה זרה, אז אין דעתו שלם עם ה'. וכשהוא מצטער על זה, זה יגרום לו לכפרה על נפשו. מטעם אם כל פעם הוא חוזר בתשובה, אז הוא ממשיך שפע, עד שנתמלא השפע בסוד "שראשי נמלא טל", כנ"ל.


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams