מאמרי שמעתי אות פ"ד – במקום שיש חיסרון יש יניקה לקליפות

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

לבאר מה שכתוב בכמה מקומות "דבכל מקום שיש חסרון, יש יניקה לקליפה". אפשר לומר, דהטעם הוא, משום שהמקום הזה עדיין לא נקיה מבחינת עוביות. דלולא זאת היה מאיר אור בתכלית השלימות, מטעם שאור עליון אינו פוסק, ובאם יש רק מקום מתוקן עם מסך, תיכף נאחז בו אור העליון. וכיון שיש מקום חסרון, היינו שאין אור העליון, בטח שיש עוד בחינת עוביות, שכל אחיזתה הוא ברצון לקבל.


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams