מאמרי שמעתי אות קע"ח – יוסף חצה דג ומצא מרגלית בבשרו (יוסף מוקיר שבת) (חלק 3)

182

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

"מרגלית", היינו בחינת מרגל. ו"דג" הוא בחינת, שאין שם משא ומתן, שזה סוד, שאין לו ידים ורגלים. ו"חצה" הוא סוד שעל ידי עליית המלכות לבינה, נתחלקה כל המדרגה לחצאין, שע"י התחלקות נעשה מקום להמרגלים. וכל המשא ומתן הוא רק על המרגלים הזו, שכל התורה נמשך מכאן. וזה ענין, שמרגלית היה תלוי בצווארו. וכל חולה, שהיה מסתכל בה, מיד נתרפא.
מה שאם כן מבחינת דג לבד, אין שום שכר, אלא שהוא בחינת חנם, כמ"ש: "אשר אכלנו במצרים חינם".

עינא "פקיחא ולא נאים תדירא". ולפיכך לא צריך נטירתא, משום שענין הדגים הוא בחינת חכמה ובחינת שבת, שקדמו לתורה.


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams