הכעס באספקלריא קבלית

הכעס בראי הקבלה.

מידת הכעס בראי הקבלה, הרצאה העוסקת במשמעות הפנימית של הכעס וההשלכות שלו.