הזוהר היומי – תורת אמת נתן לנו…

302

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' קל"ו-קל"ח
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א
הבאנו את דברי הזוהר כלשונם:
אות שמא. "… בוא וראה, ווי לרשעי עולם, שאינם יודעים ואינם מסתכלים בדברי תורה, וכשהם מסתכלים בה, הנה משום שאין בהם תבונה, דברי תורה דומים בעיניהם כאלו הכל היה דברים ריקנים ואין בהם תועלת.
והכל הוא משום שהם ריקנים מדעת ותבונה, כי כל הדברים שבתורה כולם הם דברים עליונים ויקרים. ובכל מלה ומלה כתוב בה, יקרה היא מפנינים…"