מהי בחינת ההבדלה הקודמת להמתקה?

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' קל"ט-קמ"א
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

כותב הזוהר שיעקב הפריד חלקו וגורלו מחלק וגורל שאר העמים.

אומר הראי"ה קוק שבכלל העולם נהייתה הפרדה כיתתית.
הן של עם ישראל מיתר האומות, הן של שבט הלוי מיתר השבטים וכן הלאה, עד שנעשו קבוצות של חברים. העבודה צריכה להיות מכלל קטן של קבוצת חברים המתפשט אל כללים גדולים יותר.
התפיסה כי יש לאהוב את הכל, את כולם, ללא הבדל, ללא סדר של בניית אהבה, מקורה בס"א. דרך הס"א היא שתחילתו בחיבור ואהבה מדומה, אך סופו בפירוד ושנאה.
דרך היהודי המבקש להתקדש, היא תחילה בהיבדלות ועבודה במסגרות מצומצמות ולאחר מכן בהרחבה כלפי כלל ישראל ועד כלל העולם. זו דרכו של יעקב, בחיר האבות, זוהי דרכה של הקדושה שתחילתה בפירוד אך סופה במיתוק ואהבה.