החברים כותבים: מלאכת המשכן

171

פרשת ויקהל תשעו'
[שמות פרק לה' פסוק א' ב'] – "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם, אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אתם. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת ל ה', כל העשה בו מלאכה יומת."
למדים אנו בפרשה זו, שמשה מקהיל את העם ואומר להם את המעשים אשר צוה ה' לעשות, ומפרט את העשיה שבמלאכת המשכן, אך מקדים ומצוה להם את השבת. שתי מצוות אלה הן כנגד התורה כולה, הבאות לבנות את הלב האמיתי של האדם, בכדי לזכות ב"אהבה".
רואים אנו קשר בין צד המעשה החיצון, לבין הרוחני שבאדם, לפיכך עולה השאלה –
מה בין העשייה הגשמית לפנימיות האדם?
מצות השבת אשר הקדימה לבניית המשכן, באה לומר לנו שישנו כלל רוחני, קבוע ואינו משתנה, והוא נסתר מאיתנו. כל שעלינו לעשות הוא לבנות בתוכנו סדר נפשי מדויק ומדוקדק, בכדי להתכלל עם החוק הרוחני.


כפי שכותב בעה"ס [אגרות הסולם אגרת א'] – "כתיב 'הנסתרות ל ה' אלוקינו וכו' פירוש, בכל שיתא אלפי שני אשר הבורא חקק אותם ל 'זמן' ועבודה, ענינם כמו חבל ארוך שעב ומגושם מאד בראשו והוא הולך ומדוקדק דק אחר דק עד לסופו, שעולה לרוחניות גמור כמו ממעל לראשו. ובתחילתו נקרא חטא, דהיינו חסרון העומד לתיקון, והוא סילק כבודו וסילק שכינתו,שבסוף חבל הזמן החסרון מתמלא והכבוד מתגלה בכל דיירי ארעא אין מקום נסתר."


אז נשאל עצמנו, מהו זמן העבודה ביחס לתכלית הנרצית? האם עצם בניית המשכן היא התכלית? וכיצד מתקשרים המצוות אשר צוה אותנו לעשות, לתכליתינו?


קדושת הלוי על הפסוק [פרק לו' פסוק ז'] כותב רבי לוי יצחק מברדיצ'ב בספרו
"והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות אתה והותר" –
" 'והמלאכה היתה דים', שהיו נותנים גבול להמלאכה, 'לעשות אותה' רוצה לומר, לתקנו וליחדו בשכל עליון אשר היו יכולים לכוין בכל דבר לפי שיעור שכלם, אך 'והותר', שהותירו להצדיקים והחכמים שכל דור אשר ישמעו וילמדו סדר עבודת המשכן, והם יגמרו הבנין ויוסיפו מדעתם מה שישיג שכלם."


משמע שבאה התורה להורות לנו בכל דור, סדר עבודה מדויק, שאנו מחויבים לקיימו, בכדי לבנות הבניין הפנימי שבכל אחד מאיתנו, בכלל עם ישראל, ולאנושות כולה.


כותב הרב אדם סיני שליט"א בספרו – "ראוי לזכור, שהאדם בתוך נפשו חייב להפשיט את התורה מעבר לזמן ומקום. לקבלה בנפשו פנימה, שהיא בוודאי לא גשמית. האמת היא לא גשמית. בעולם האמת אין גשמיות, אבל יש תורה שהיא לזמן, שבו מתאמנים כדי להגיע לאמת. לא צריך לחשוב, שהיא האמת, אבל אפשר וצריך להאמין, שהיא הדרך היחידה להביאנו לאמת."


בע"ה שנזכה לצרף כל הפרטים לכלל, ולשמש בבחינת "קהל", ולזכות בגאולה השלימה במהרה בימינו, אמן.