ראש חודש אלול תשע"ב – הכנה נפשית – מאת הרב אדם סיני

62