הבעל שם טוב – יום פטירתו – ו' בסיוון

"מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך."

״כפי מחשבתו של האדם כך גם העולמות העומדים עליו."

״האדם הוא תוצר של מחשבתו, במה שהאדם חושב – שם כל האדם."

"מקום שהמחשבה של אדם מגעת – שם הוא כולו." ~ כתר שם טוב

"עצבות נועלת שערי שמיים, תפילה פותחת שערים נעולים, והשמחה בכוחה לשבר חומות."

"מצוות הנעשות עם פניות ושלא לשמן – מוטב לא לעשותן, פרט לצדקה – שהרי העני שמח ונהנה הימנה מכל מקום."

"כשעשה חור קטן בגוף, נעשה חור גדול בנשמה."

"אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה. ברגע שהאדם ירצה – הוא גם יוכל." ~ אמר לתלמידיו.

"האדם נעשה בדמות דיוקן של יוצר בראשית. אם מקיים "פתוח תפתח", אזי נפתח מקור עליון לשפיע למטה.״

"האדם יכול להשיג מה שהשיגו כל התנאים והאמוראים, אולם הגאווה מעכבת ואינה מניחה להשיג.״

״כאשר גוף האדם חולה גם הנשמה נחלשת ואינו יכול להתפלל כראוי, אף שהוא נקי מעבירות. ולכן צריך האדם לשמור על בריאות גופו מאוד.״

רגיל היה לומר – את הפסוק: "בנים אתם לה` אלוקיכם" – ופירש: מי שהאבא חביב עליו, גם הבנים חביבים עליו.״

״כל דבר ודבר וכל מראה אשר האדם רואה או שומע הוא הוראה להנהגה בעבודת ה', וזהו עניין העבודה להבין ולהשכיל מכל דבר דרך עבודת ה` בשב ואל תעשה או בקום ועשה.״

״אדם העובד תמיד את הקב"ה בכל רגע, אין לו פנאי להתגאות ולשאר מידות רעות.״

״העוסק בשבחי צדיקים, כאילו עוסק במעשה מרכבה.״

״צריך האדם לעשות מעשיו בהסתר, שלבני אדם יהיה נראה שהוא אינו מתנהג בחסידות. רק קודם שיבוא אל המדרגה הגדולה צריך לעשות מעשיו בגלוי, שאם לא יעשה בגלוי ירצה בפנימיות להיות חסיד, ואפשר שיהיה נמשך אחר העולם ומתוך עשייה לשמה יבוא חלילה לעשייה שלא לשמה.״

״אין אדם רואה לחברו שיעשה עבירה אלא אם כן יש בו אותה עבירה עצמה או מקצתה. כשם שהמסתכל במראה יודע חסרונו, כך הרואה חסרון זולתו. וזה שלימדו – אדם רואה נגעי אחרים חוץ מנגעי עצמו.״

"רבנו הבעש"ט ציוה לתלמידיו: רצונכם להגיע לבחינת 'נשמת אדם תלמדנו'. עליכם לקיים שלשה דברים: א) אמירת פרקי תהלים מתוך תמימות הלב; ב) עשות טובה לחבר מתוך טרחה בגוף ולא רק בממון; ג) אהבת ישראל במסירות נפש." 

"בעת תפלתך ולימודך וכל דיבור ודיבור ומוצא שפתיך תכוין לייחד שם, כי בכל אות ואות יש עולמות ונשמות ואלהות, ועולים ומתקשרים ומתייחדים זה עם זה." ~ מתוך הספר:כתר שם טוב ,א

"ושאלתי את פי משיח(בשעת עלית נשמה), אימת אתי (יבוא) מר, והשיב לי, בזאת תדע, בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה מה שלמדתי אותך והשגת, ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך, ואז יכלו כל הקליפות ויהיה עת רצון וישועה." ~ מתוך הספר:כתר שם טוב ,א
עצבות נועלת שערי שמיים, תפילה פותחת שערים נעולים, והשמחה בכוחה לשבר חומות!

כל אדם עוטה אור הבוקע ועולה השמיימה, וכשנפגשות שתי נשמות אשר זו לזו נועדו מתלכד אורן לאלומה אחת וקרן אור גדולה שבעתיים מבהיקה מהוויתן האחת.