קבלה – מושגים: הכאה

לד) היכל עליון:
ז' היכלות הם, והעליון שבהם נקרא "היכל העליון".
לה) הכאה (ח"ג פ"א אות ג'):
עיין או"פ כאן פ"א סעיף ע' ובפרק ב' סעיף ג'.