קבלה למתחיל – הבורא לא ניצוצות של נשמות

11

קבלה למתחיל – הבורא לא ניצוצות של נבראים