קבלה למתחיל – הבורא לא ניצוצות של נשמות

9

קבלה למתחיל – הבורא לא ניצוצות של נבראים