קבלה למתחיל – הבורא לא ניצוצות של נשמות

קבלה למתחיל – הבורא לא ניצוצות של נבראים