קבלה למתחיל – הבורא לא ניצוצות של נשמות

5

קבלה למתחיל – הבורא לא ניצוצות של נבראים