מאמר בליל הכלה – כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה

2