תודעת הנסתר

11

#תודעת #הנסתר #ביהדות #חכמת #הנסתר #קבלה #פרי #חכם:

0:00 מבוא לתודעה הרוחנית שיעור א'
33:35 מבוא לתודעה הרוחנית שיעור ב'
44:34 מבוא לתודעת הנסתר שיעור ג'
02:04:33 תודעת הנסתר – גוף ונפש שיעור ד
04:10:00 מבוא להכרה האלוקית שיעור ה'
04:32:00 תודעת הנסתר – פנימיות וחיצוניות שיעור ו'
07:03:00 תודעת הנסתר – דומם צומח חי מדבר – שיעור ו'
08:23:00 d תודעת הנסתר -סמים – שיעור ז'

חז"ל חילקו לנו את החכמה לשני עניינים: נגלה, ונסתר. חלק הנגלה כולל, כל מה שאנו מבינים מתוך הכרתינו הפשוטה, ואת העיונים הנבנים על בסיס מעשי, בלי שום עזר וסיוע של העיון, על דרך שאמרו חז"ל: "אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות". וחלק הנסתר כולל, כל אותם הידיעות ששמענו מפי אנשים נאמנים, או שיש לנו בעצמנו בחינת הכרה, ותפיסה כללית בהם. אלא אי אפשר לנו להתקרב אליה במידה מספקת לבקורת השכל הבריא, מבחינת הכרה פשוטה. וזהו שנקרא בשם נסתר, שייעצו לנו לקבל הדברים מבחינת "אמונה פשוטה". ואסרו עלינו בכל הנוגע לדת, באיסור חמור, אפילו להסתכל בדברים הגורמים להתעוררות העניין והחקירה בהם. אולם, השמות הללו: #נגלה, #נסתר, אינם שמות קבועים, החלים על סוגים של ידיעות מסויימות, כפי שההמון חושב, אלא הם חלים רק על #התודעה של האדם, כלומר, כל הידיעות שכבר הספיק לגלותם ולהכירם, מתוך התנסות ממשית, מכונים אצל האדם בשם "נגלה". וכל הידיעות שעדיין לא הגיע לבחינת הכרה כזו, מכונים אצלו בשם "נסתר".
באופן שאין לך אדם בכל הדורות והזמנים, שלא יהיה לו שני החילוקים הללו, כשבחלק הנגלה שלו מותר לו לעיין ולחקור, מתוך שיש לו בסיס ממשי. ובחלק הנסתר לו, אסורה עליו אפילו איזו שמץ של חקירה, מתוך שאין לו שם בסיס ממשי. (בעל הסולם)

תודעת הנסתר
תודעת הנסתר
תודעת הנסתר
תודעת הנסתר