קבלה – מהות חכמת קבלה

7

* 00:03 – קורס קבלה שיעור א'
* 01:00:00 – קורס קבלה שיעור ב'
* 02:08:00 – קורס קבלה למתחיל שיעור ג'

מעילא לתתא
נודע שסוף מעשה במחשבה תחילה, כי האדם בטרם שמתחיל לחשוב איך בונים בית, הרי הוא מעלה במחשבתו ענין הדירה שבבית, שהיא התכלית, ואחר כך מעיין בתכנית הבנין, שתהיה מוצלחת אל התכלית הזו. כן העניין שלנו, שאחר שנתברר לנו, ביאור התכלית, הנה יחד עם זה, מבואר לנו, אשר כל סדרי הבריאה, בכל פנותיו, מבואיו ומוצאיו, ערוכה ומסודרת בכל מראש, רק על פי התכלית הזה שיתפתח מתוכו מין האנושי, שיעלה במעלותיו, עד שיהיה מוכשר להרגשת אלקיות כמו הרגשת רעהו.
והנה המעלות האלו המה כמו שלבים של סולם, ערוך ומסודר, דרגא בתר דרגא, עד שנשלם ומשיג את תכליתו. ותדע שעניין הכמות והאיכות של אלו המדרגות, מסודרים בשתי מציאויות שהם: א' מציאות החומרים הגשמיים. ב' מציאות השכלים הרוחנים, אשר בשפת הקבלה מכונים "מעילא לתתא, ומתתא לעילא", דהיינו מציאה החומריים הגשמיים, הוא סדר של התגלות אורו ית' "מעילא לתתא", ממקור הראשון שנחצב שיעור וכמות של אור, ממהותו ית', עד ביאתו בצמצומים, צמצום אחר צמצום, עד שנתהוה ממנו עולם גשמי, ובריות גשמיים, בשפל תחתיתו.

מתתא לעילא
ואחר כך מתחיל סדר של "מתתא לעילא" שהם כל המדרגות של הסולם, שעליו מתפתח המין האנושי, מטפס ועולה, עד שמגיע לתכלית הבריאה, כמבואר לעיל. ושתי מציאיות הללו, המה מבוארים לכל מקריהם ופרטיהם בחכמת הקבלה.