רבי נתן מברסלב

#live #רבי #נתן #מנמירוב הילולת רבי נתן מנמירוב – קיצור ליקוטי מוהר״ן יז
א יראה ואהבה אי אפשר לקבל כי אם על-ידי צדיקי הדור:
ב הצדיק מבקש ומחפש תמיד לגלות הרצונות של השם יתברך. הינו הרצון שהיה להשם יתברך בכלל הבריאה דהינו מה שעלה ברצונו יתברך לברא את העולם בכלל. וכן הרצונות שהיה לו יתברך בפרטי הבריאה ובפרטי פרטיות. כי כל בריה משנה מחברתה בתמונה ובכח ובטבע ובהנהגה. וכן בפרטי פרטיות יש בכל בריה בפני עצמה גם כן כמה וכמה פרטים ושנויים בין איבר לאיבר וכיוצא. ובכל הברואים כלם דומם צומח חי מדבר בכלם יש שנויים רבים לאין מספר בין כל אחד לחברו וכן בכל אחד בפני עצמו בפרטי פרטיות כנ"ל. והכל הוא רק מחמת רצון הבורא יתברך שרצה שזה יהיה כך וזה כך. והצדיק מחפש תמיד אחר אלו הרצונות ומשיג ומוצא אותם על-ידי ההתפארות שמוצא בישראל בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות. כי כל העולם לא נברא רק בשביל שצפה השם יתברך על ההתפארות והשעשועים שיקבל מישראל. וכלל הבריאה היה בשביל ההתפארות שיקבל מכלל ישראל, ופרטי הבריאה היה בשביל ההתפארות שיקבל השם יתברך בפרטיות מכל אחד ואחד מישראל. וכן השנויים בפרטי פרטיות שיש בכל הנבראים היה כפי ההתפארות שיקבל השם יתברך מכל אחד מישראל בפרטי פרטיות מכל תנועה טובה שבו. והצדיק מחפש ומבקש תמיד ומוצא ההתפארות שיש בישראל בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות ועל-ידי-זה יודע ומשיג כל הרצונות של השם יתברך שהיה לו בכל הבריאה בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות. ועל-ידי שהצדיק מעלה ההתפארות שמתפאר השם יתברך עם ישראל שעל-ידי-זה נתגלין כל הרצונות של הבריאה כנ"ל על-ידי-זה נתגלה היראה והאהבה:
ג צריך לדעת שהשם יתברך מתפאר אפלו עם הקל שבקלים שבישראל. אפלו פושע ישראל כל זמן ששם ישראל נקרא עליו יש בו התפארות פרטי שהשם יתברך מתפאר עמו. על כן אסור לאדם ליאש עצמו מהשם יתברך אפלו אם קלקל ופגם הרבה מאד חס ושלום. כי עדין לא פסק חביבות השם יתברך ממנו כנ"ל ועל כן עדין יכול לשוב להשם יתברך. והעקר הוא על-ידי אנשי אמת שהם יכולים למצא גם הטוב וההתפארות שיש אפלו בהגרוע שבגרועים ולהשיב הכל להשם יתברך:
ד באמת מלפני המלך בודאי הכל יראים וחרדים. אך אף-על-פי-כן ביום הלדת המלך ביום גנוסיא דמלכא שלובש המלך בגדי התפארות אזי נתגלה היראה יותר ויותר, כי מתפעל הנפש יותר על-ידי הראיה מעל- ידי הידיעה. ועל-ידי התגלות ההתפארות שזה בחינת התגלות היראה על-ידי-זה נתגלה הרצון שזה בחינת אהבה. כי כן דרך המלך ביום גנוסיא דמלכא שלובש בגדי התפארות שאז נופל יראה גדולה על הכל והכל חרדים וזוחלים מפניו. ואחר כך מגלה המלך רצונו לכל אחד ואחד ומחלק ונותן מתנות לכל אחד ואחד לפי כבודו כפי רצון המלך ואהבתו שיש לו לכל אחד ואחד שזהו בחינת אהבה. כי מתחלה בעת התגלות ההתפארות נפל פחדו ויראתו על כלם ואחר-כך כשרואים רצון המלך וקרבתו לכל אחד ואחד על-ידי-זה מתקרבים אליו ואוהבים אותו. ועל כן על-ידי שהצדיק מגלה ההתפארות שמתפאר השם יתברך עם ישראל שזה בחינת יום הלדת המלך יום גנוסיא דמלכא דהינו שנולד בחינת המלכות, כי עקר בחינת המלכות הוא רק על-ידי ישראל שמקבלין מלכותו כי אין מלך בלא עם. ואז ביום גנוסיא דמלכא דהינו שנתגלה ההתפארות של ישראל אז מתפעל נפש הרואה ונתגלה ונופל יראתו על כלם ואפלו על שנאני שחק. ועל-ידי שמגלין הצדיקים ההתפארות הזאת על-ידי-זה הם מגלין הרצונות של השם יתברך שיש בכל דבר ודבר כנ"ל. כן ביום גנוסיא דמלכא שאז הוא התגלות ההתפארות אזי הוא התגלות רצונו יתברך, כי אחר-כך הוא מגלה רצונו לכל אחד ואחד ונותן להם מתנות ומרומם קרנם לכל אחד ואחד כפי רצונו כנ"ל. וזה בחינת התגלות האהבה כנ"ל. נמצא שיראה ואהבה נמשכין על-ידי הצדיק שמגלה ההתפארות כנ"ל:
ה כשנחשך אצל אחד היראה והאהבה זהו מחמת שנתחשך אצלו אור הצדיק שממנו מקבלין יראה ואהבה כנ"ל. ואף שבאמת הצדיק מאיר בכל העולמות מכל-שכן בעולם הזה אף-על-פי-כן אצלו אינו מאיר כלל מגדל החשך שלו. ואף שהוא אצל הצדיק ויושב אצלו אינו יכול לטעם ולהבין ולראות אורו הגדול שעל ידו יוכל לבוא לתכלית הטוב הנצחי:
ו וכל זה הוא מחמת המעשים רעים שלו שעל ידי זה נחשך שכלו בכסילות דהינו דעות נפסדות. והוא נדמה בעיניו שהוא חכם ונופלים לו קשיות על הצדיק האמת, אבל כל אלו הדעות הנפסדות והקשיות והחכמות כלם הם שטות וכסילות גמור שמחמת עכירת מעשיו נתחשך שכלו בכסילות כנ"ל. ועל-ידי-זה נתחשך אצלו אור הצדיק ומחמת זה אין לו יראה ואהבה כנ"ל:
ז על-ידי אכילה בכשרות כראוי שאוכל במתינות ואינו אוכל בדרך הלעטה על-ידי-זה נתתקן השכל ונכנע הכסילות. אבל כשאוכל כזולל וסובא על-ידי-זה מתגבר הכסילות על השכל ועל-ידי-זה נחשך אצלו אור הצדיק ואינו יכול לקבל ממנו יראה ואהבה:
ח על-ידי צדקה לצדיקים אמתיים ולעניים הגונים על-ידי-זה נעשין גרים ועל-ידי-זה נתתקן פגם האכילה. ועל-ידי-זה נשלם ונתתקן השכל וזוכין לראות אור הצדיק ועל-ידי-זה זוכין לקבל ממנו יראה ואהבה:
ט הצדקה שנותן לצדיקים אמתיים ולעניים הגונים נחשבת כאלו נותן לכמה וכמה נפשות מישראל:

שתף אותנו
מאמר קודםהילולת רבי נתן
המאמר הבאאביר יעקב