דף היומי בזהר הסולם – נח קו-קח (שיעור השקפה)

דף היומי בזוהר פרשת נח, עמודים קו, קז וקח, ט' אלול תשע"ד

היום אנו לומדים מאמר "שלושה בני נח", ומתחילים מאמר "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם".

נקודת הפרטיות של האדם, שהיא מסומלת בעץ הדעת – צריכה להיות בשמירה ואסור להשתמש בה בגילוי. נחלקו רבי יהודה ורבי יוסי האם נח כשנשתכר בכרם – חטא כמו חטאו של אדם הראשון או שרק רצה לפגוש בחטאו של אדם הראשון על מנת לתקנו.

ממשיך הזוהר ואומר – אשרי חלקם של הצדיקים שהקב"ה רצה בכבודם, וגילה להם נסתרות העליונות של החכמה, עליהם כתוב "סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם".
פתח רבי אלעזר ואמר "ה' אלוקי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אמן". כמה יש להם לבני אדם להסתכל בכבודו של הקב"ה, ולשבח לכבודו, משום שכל מי שיודע לשבח לרבונו כראוי, הקב"ה עושה לו רצונו. ולא עוד, אלא שמרבה ברכות למעלה ולמטה.
ועל כן, מי שיודע לשבח לרבונו, וליחד את שמו, חביב למעלה ונחמד למטה, והקב"ה משתבח בו, ועליו כתוב, "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר".

זו רק טעימה מהשיעור, להמשך – הקשיבו לשיעור…


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams