הדף היומי בזוהר הסולם – נח – עמודים כב-כד (שיעור השקפה)

מאמר "ויולד נח שלושה בנים".

הזוהר הקדוש בא לספר לנו את התפתחות העולם דרך שורש השורשים שנקרא נח, ממנו באים ג' באים ואחר כך בהמשך יוצאים ג' האבות אברהם יצחק ויעקב.

אמר רבי חייא לרבי יהודה: הפסוק "ויולד נח שלושה בנים" ניתן להבנה ע"י משל לאדם שאישתו ילדה ג' בנים אבל אחד צדיק אחד רשע ואחד בינוני. כך לנח היו ג' בנים.

"שם" הוא קו ימין, ומציין אמונה, הוא השורש ליהדות שתצא אחר כך ע"י אברהם יצחק ויעקב. דווקא ממנו יוצאת היהדות בגלל שהוא קו ימין, נח הוא השורש של השורש (האבות) של היהדות. לכן ממנו יוצא בהתחלה "שם".
"יפת" לעומת זאת נותן רק את צד הקיום, לכן הוא מציין את מדרגת הנפש, הוא קו אמצעי.
"חם" הוא קו שמאל, ומציין את הפרוט המחלק והמפריד.

עוד מלמדנו הזוהר, שכאשר אדם רוצה להיטהר אז מסייעים אותו מלמעלה, במה? בזה שאם הוא בא באמת להיטהר ומוותר על הרצון לקבל שהוא גדול מצד עצמו, שהוא צד החלוקה, והוא התפיסה הגופנית ששמה אותו בעבדות, אם מוותר עליה אז יוכל להגיע לשלום, לאהבה.
אבל מי שמחזיק חזק בצד שמאל – מטמאים אותו.

צריך להשתדל לעשות תשובה.

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams