מאמרי שמעתי אות ס"ט – אך טוב וחסד

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי
והקשה – הלא אין אנו רואים למישהו שירדוף אותו טוב וחסד?
ופירש, שהאדם צריך לומר שכל הרדיפות הם רק טוב וחסד.

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams