מאמרי שמעתי אות קי"ז – ביום חתונתו וביום שמחת ליבו

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

בפסוק "ביום חתונתו וביום שמחת לבו", חתונתו, הוא ענין נחות דרגה, שהוא בחינת שופלות. שאם האדם מקבל על עצמו לעבוד את ה' בבחינת שופלות, ויחד עם זה יהיה אצלו עבודה זו בשמחה, זהו מדרגה חשובה. ואז הוא נקרא בחינת חתן להשכינה הקדושה.


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams