מאמרי שמעתי אות קס"ד – שכר ועונש השגחה פרטית

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

ימין ושמאל

שמעתי ו' טבת

הנה יש בחינת ימין ושמאל. בימין יש בחינת חכמה, חסד, נצח. ובשמאל יש בחינת בינה, גבורה, הוד. וימין נקרא בחינת "השגחה פרטית". ושמאל נקרא "שכר ועונש". ובזמן שעוסקים בימין, צריך לומר, שהכל בהשגחה פרטית. ואז ממילא, שאין הוא עושה כלום. נמצא, שאין לו שום עבירות. אלא המצות שהוא עושה, גם כן אינו שלו, אלא שהוא זכיה מן השמים. וממילא, שהוא צריך לתת שבח על זה. וכמו כן על טובות הגשמיים, שעשה עמו. וזה נקרא "נצח", שהוא ניצח את הס"א. ומזה נמשך בחינת חסד, שהוא אהבה. ועל ידי זה הוא בא לחכמה, שזה נקרא "רישא דלא אתידע". ואח"כ הוא צריך לילך לקו שמאל, שהוא בחינת הוד.


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams