מאמרי שמעתי אות קל"ד – עיקר המלחמה היא במקום הרשות

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

עיקר המלחמה
שמעתי
עיקר המלחמה צריך להיות במקום הרשות. מה שאם כן במצוה ועבירה, שם קרוב להפסד ורחוק משכר. לכן שם הוא צריך לקיים, כמו שהוא בלי שום שקולים.
מה שאם כן בדבר הרשות, שם שייך לעשות מלחמה ולקיים מצות בחירה. מטעם, כיון שהמעשה הוא רק דבר רשות. לכן, אפילו שיהיה נכשל, מכל מקום אין החטא גדול כל כך. לכן נבחן קרוב לשכר, כיון, שאם ינצח במלחמה, אז הוא מכניס רשות חדש תחת הקדושה.


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams