מאמרי שמעתי אות קע"ח – טבריא (חלק 1)

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

טבריא דרז"ל, טובה ראיתך

שמעתי א' אדר תש"ז בנסיעת טבריא

טבריא דרז"ל טובה ראיתך. "ראיה" היא סוד חכמה. "טובה", ששם מסוגל לזכות לבחינת חכמה.
ורבי שמעון בר יוחאי היה מטהר את שוקי טבריא, שענין טומאה של מתים, היינו של הרצון לקבל, שהוא בחינת "רשעים בחייהם נקראים מתים". וכל הטומאות, המשייכות רק לבחינת חכמה. לכן בטבריא, ששם היא סגולת החכמה, היה צריך לטהר את השוק.


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams