מאמרי שמעתי אות קע"ו – לחיים!

92

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

מדוע אומרים לחיים

שמעתי בסעודת שבת פ' אח"ק כ"ג למב"י תש"ט

אמר, על מה שאומרים "לחיים", בזמן ששותים יין, הוא על דרך מאמר חז"ל, שאמרו: "חמרא וחיי לפום רבנן ותלמידיהון". שלכאורה קשה: למה דוקא לפום רבנן וכו'? ולמה לעמי הארץ לא?
אלא, שענין "לחיים", מה שאומרים, הוא לרמז על חיים עליונים. שבזמן ששותים יין, צריכים לזכור, שהיין מרמז על "יינה של תורה", לזכור שצריכים להמשיך בחינת אור תורה, שנקרא חיים. מה שאם כן חיים גשמיים נקרא בדברי חז"ל "רשעים בחייהם נקראים מתים".
לכן דוקא לרבנן יכולים להגיד: "חמרא וחיי". זאת אומרת, שרק הם מוכשרים להמשיך חיים רוחניים. מה שאם כן עמי הארץ, שאין להם כלים לזה, שייך לומר שימשיכו. (ואולי "לפום רבנן", היינו כמו לפי דעתם של הרבנן. זאת אומרת, חיים, שנקרא אצלם חיים, היינו חיים רוחניים).


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams