תשמ"ו – מאמר כז'- הקב"ה וישראל יצאו בגלות | חלק ד

58