תשמ"ו – מאמר כו'- דרך קרובה ודרך רחוקה | חלק ג

95