הזוהר היומי – מהם שלבי הגאולה?

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' קי"ב-קי"ד מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

מהם שלבי הגאולה?
יש גאולה מחזה ולמעלה, שהיא במקום הנסתר – שזו בחינת לאה. ויש גאולה מחזה ולמטה, שהיא במקום הגלוי – וזו בחינת רחל.
לאחר חטא אדה"ר אנו נמצאים במצב של קטנות, כלומר, אנו לא תופסים את מה שמעבר לעולם הזה וזה נקרא שאנו נמצאים בגלות.
ליציאה מהגלות יש שלושה שלבים:
1. גלות
2. גאולה מצד הנסתר על-ידי לימוד הנסתר בלילה וביסוס ההשקפה
3. גאולה שלמהנתנו לנו את התורה שנוכל לצאת מהגלות הזאת.
נתנו לנו את התורה שנוכל לצאת מהגלות הזאת.
כשאדם לומד את הנגלה, צריך שזה יעורר אותו לנסתר. לאחר שישלים את לימודו בנסתר – בחצות לילה ועד אור הבוקר, שזאת המדרגה של גאולת לאה שהיא בניית האמונה, אז האדם מגיע לבוקר. בבוקר יש את ההתפשטות לגוף, שזו הגאולה השלמה, שהיא בחינת רחל.