מה לכוון בסימנים?

1 2 3 4
סימני החג בתלמוד הבבלי מסכת כריתות דף ו עמוד א אמר אביי:
השתא [עכשיו] דאמרת: [שאמרת] סימנא מילתא היא, [סימן, דבר הוא] [לעולם] יהא רגיל למיחזי [לראות] בריש שתא [בראש השנה] קרא ורוביא, כרתי וסילקא ותמרי.גרסה מעט שונה נמצאת בתלמוד הבבלי מסכת הוריות דף יב עמוד א.
אמר אביי: השתא דאמרת סימנא מילתא היא, יהא רגיל איניש למיכל [לאכול] ריש שתא קרא ורוביא, כרתי, סילקא ותמרי.ההבדל בין הגרסאות: האם יש רק לראות את הסימנים או גם לאכלם. מי שהוא בדייטה שיסתכל על אחרים אוכלים ויהנה מאכילתם.
בעקבות דברי אביי בגמרא אנחנו נוהגים לאכול בסעודת ליל ראש השנה מאכלים שונים המסמלים עבורנו תקווה לדברים הטובים שיאפיינו את השנה הבאה. הבקשות שאותן אנו מצרפים לאכילת ה"סימנים" נוגעות בדברים הטובים לנו כפרטים ולעם ישראל ככלל.מבקשים דברים הקשורים לשמו של המאכל – ה"סימן" שאותו אוכלים. כל בקשה מתחילה במלים: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו…" וממשיכים בבקשה הרצויה. להלן רשימת ה"יהי-רצון" לסימנים המופיעים בגמרא.

תמונה1.