פרשת בלק: כיצד להתייחס לכוח השמאל, בכדי להגיע לאמת?

פרשת בלק תשע"ו

[במדבר פרק כ"ב פס' ב' – ו']  "וירא בלק בן צפור, את כל אשר עשה ישראל לאמרי. ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא, ויקץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדין עתה ילחכו הקהל את כל סביבתינו כלחוך השור את ירק השדה, ובלק בן צפור מלך למואב בעת ההוא. וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרא לו, לאמר הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את עין הארץ והוא ישב ממלי. ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מברך ואשר תאר יואר."

פרשת בלק מזמנת לנו אפשרות להתבוננות מעמיקה, אשר דרכה יכולים אנו להכיר את כוחות הנפש הפנימיים הנובעים מצד הרצון לקבל שבאדם. כוחות אלה עומדים כנגד האדם כאשר רוצה ללכת בדרך ה'. זאת אומרת, שכאשר רוצה האדם לפעול עם כוחות ההשפעה שבו, עם בחינת ישראל שבתוכו, קמים כנגדו כוחות הגוף, הרצונות של האדם לתענוג בפרטיותו, שהם בחינת אומות העולם שבאדם.

בסיפור הפרשה למדים אנו על מואב ומדיין אשר מגייסים את בלעם לקלל את ישראל. מסופר על בלעם ואתונו הפוגשים את מלאך האלקים, המתראה תחילה לאתון, אשר פותחת פיה ומדברת. לאחר מכן רואים אנו שבלעם אשר בא לקלל, יצא בסופו של דבר, מברך.

בסוף הפרשה מסופר על בני ישראל אשר החלו לזנות את בנות מואב. ועל גבורתו של פינחס, אשר דקר איש מישראל ואת המידינית בשעת מעשה.

בלק ובלעם הם בחינת אומות העולם שבאדם, אם כן, מה תפקידם? כיצד לפרש את המסופר בפרשה כדי לקנות כלים אמיתיים לעבודת ה'?

 

ובעיקר נשאל –

כיצד להתייחס לכוח השמאל, בכדי להגיע לאמת?

 

כותב הרב אדם סיני שליט"א בספרו –

"כאשר האדם יורד לשפלות, כל אחד ברמתו הוא, ובמקומו הוא, ב' רשעים בתוכו מעוררים בו קו שמאל. מצב הרשע מבטא את הרצון לקבל טומאה במלוא עוזה. על ידי יניקה מעזא ועזאל מהררי החושך. מעצם הרצון לקבל.

כאשר מתעוררים רצונות אלו באדם, צריך הוא סיוע מהתורה. כאן באה ללמדנו התורה דרך פעולה זו של הקדושה, הנקראת בחינת מנעולא, שהיא אחד הכלים של קו אמצעי להילחם בקו השמאל.

המסגרת המדוברת של אדם, המחפש דרך אמת, היא הקדושה. כך שאת מתעורר באדם רצון גדול לקבל הארה, אך ודאי לו, שקבלת האור לא תהיה בקדושה, יסתלק אדם זה מקיום הרצון, אף אם יש בו הארה גדולה. עצם העמדת השאלה, המראה את הרצון במלוא עוצמתו, היא זו המבטלת את קיומו. כך על האדם לבדוק את רצונו. לקחת אותו לנקודה הקיצונית ביותר ואז לראות אם אפשרי הוא לקיום. אם לא, חייב הוא לחפש דרך של התפשרות."

 

האדם הדבק באמת, כאשר מתראים לו בחייו מצבים שונים, מרגיש הוא שכוח נגדי פועל בחוזקה מול רצונו לפעול את האמת. אזי חייב הוא לשוות לנגדו את האמת כאמת המידה היחידה בהמשך דרכו. צריך להיות מוכן הוא לוותר על רצון הגוף לקבלה עצמית.

כוחות אלה הם בחינת "עמלק" שבאדם, אותם בחינות בלק ובלעם שבאדם [אפשר גם לראות זאת, רק כסימן בלבד שאותיות השם עמלק מורכבות משמותם של בלק ובלעם].

לכן כאשר האדם מגיע לשפלות בדרכו לקדושה, רואה הוא שהשכינה אצלו היא בבחינת עפר. ומרגיש הוא שנתון כולו בקליפות, רואה הוא שהאתון שבו רובץ תחתיו. ואין הוא באחדות עם האמת.

בנקודת זמן זו חייב האדם להאמין שהכל בא מאת ה' ית', בכדי לקדם אותו בדרך האמת.

או אז על האדם להחשיב את נקודת האמת, לעוררה ולהקימה לקדושה. צריך האדם לנעול את רצונו לקבלה עצמית, אשר זו הדרך הגורמת לפתיחת האפשרות לחבר ולייחד בין ב' ההפכים, הרצון לקבל והרצון להשפיע.

 

על כך כותב כ"ק האדמו"ר ה"מאור ושמש" הרב קלונימוס זצוק"ל בספרו –

"אמנם אינו נקל לבוא למדרגה זו. והבא לעבוד ה' לקשר עצמו לשורשו צריך לעלות מתתא לעילא ולהכרית כל החוחים והקוצים המעכבים דרכו. כי כל עוד שלא זיכך עצמו כל כך עד שבא לעולם המחשבה, עדיין יש מקום להמקטרגים לעמוד כנגדו ולבלבלו. ובפרט כשהאדם בא לקבל עליו עול מלכות שמים, אז צריך לשנס את מתניו בכל עוז, כי המקטרגים והמבלבלים עומדים לנגדו לבלבלו בכל יכולתם. אבל מי שזכה לזכך עצמו עד שבא לעולם המחשבה, אז אין מקום לסיטרא אחרא להאחז בו, כי אין יניקה להחיצונים משבעת ימי הבנין ולמעלה. ואז הוא נכסה מכל המשטינים. וזהו היה חיפוי ענני כבוד על ישראל במדבר, שהיו במדרגה שנכסין בהם מכל המקטרגים."

 

מסכם הרב אדם סיני שליט"א בספרו –

"מי הוא בלעם שבתוכנו? חייבים לגלות אותו לבל נטעה ונחשוב, שרשע זה צדיק הוא.

בלעם הוא הרצון לעוצמה. אל לנו להתפתות לרצון לעוצמה, המבקש להראות כרצון לאמת, אין בקשת העוצמה אמת היא, אלא מצג שווא של בלעם שבתוכנו, המבקש לעשות את רצון ה' לעצמו, לעוצמה, לבל תיפגם היא. חושש הוא, שמא לכשיצטרך את העוצמה לתאוותיו הוא, לא תהיה ברשותו. זו הסיבה של מחפשי העוצמה, אף אם נראים הם רוחניים.

נתפלל ונקווה כולנו, שנצליח מתוך כוח ותעצומות נפש, לעורר את בלעם ובלק שבתוכנו, מתוך רצון לתקנם. בכך נמגר את הבחינות האלו, את הטומאות, המהוות את עמלק שבתוכנו, ונביאם לקדושה בבחינת ישראל. כולנו נחזור בעזרת ה' בתשובה שלמה לפני בוראנו במהרה בימינו."

 

אמן.