✨הלכות פורים פנימיות✨

✨הלכות פורים פנימיות✨
מתוך הספר "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם" /הרב אדם סיני

בהלכות פורים בחרנו לפרש את כל ההלכות יחד כדי להראות את הקשר הנפלא הקיים ביניהן, שמהוות הן יחידה אחת שלמה.
כפי שאמרו רבותינו ז"ל, כל המועדים בטלים מלבד מגילת אסתר, שוודאי שקשה הדבר לעולמו, שתורתנו הרי נצחית היא וכיצד יתבטל דבר מה מהתורה הקדושה?

אלא שיש הבדל בין העדר לביטול מה שנאמר שיתבטלו המועדים האחרים, הכוונה שיהיו בטלים כקטן הבטל בפני גדול, אך לא חלילה שייעדרו, דהיינו שלא יהיה להם קיום בכך, נוח לה לנפש היהודית להבין דברי חז"ל אלו, שהרי אין סתירה בין תורתנו הנצחית לבין דברי חז"ל כנ"ל.

כדי להרחיב הבנה זו נאמר, שעיקר המועדים, שהם שלושת הרגלים המהווים את השורש לשלושת אבותינו הקדושים שהם השורש ליהדות, מתקיימים בשלוש המצוות שהן מתנות לאביונים, משלוח מנות ומקרא מגילה ישנם פֵּרוּשים רבים הן על דרך הפשט והן על דרך הקבלה למצוות אלו אנו בחרנו כאן להראות מצוות אלו כפרטים בתוך כלל אחד שלם, המתאר את גמר התיקון בסוד הסעודה הגדולה, בה אין הבחן בין ארור המן לברוך מרדכי דהיינו, אף עם יצר הרע אפשר לעבוד את הבורא יתברך, בבחינת "בכל לבבך," בשני יצריך

פנימיות מצוות מתנות לאביונים
מצוות מתנות לאביונים היא כנגד אברהם אבינו וכנגד פסח. חג הפסח הוא בחינת לחם עוני, בו אנו עושים את המצווה, כנגד מתנות לאביונים לחם העוני הוא זכר לכך שאכלו אבותינו לחם זה במצרים כמו כן, הפירוש הנוסף הוא שלא הספיק בצקם להחמיץ בזמן יציאת מצרים.

המלכות נקראת "עניה ודלה," שאין לה מעצמה ולא כלום. המלכות היא בחינת
ה"אני" האמיתי של האדם, שהוא ה"אני" האמוני שלו אני זה נקרא "עני" היות ואינו מקבל הנאה כל זמן שהאדם אינו מתוקן לכן, בהיותו במצרים, דהיינו בהשפעה סביבתית המזינה את ה"אני" הכוזב שלו שהיא בחינת המקום הצר של האנוכיות, האדם נהנה ממילוי של רצונות כוזבים והם הנקראים אצלו "עשירים".

*את המשך מצווה זו והאחרות ניתן לקרוא בספר…………..

✨מתוך הספר "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם" /הרב אדם סיני.✨
לרכישה טלפונית: 050-314-3417 ☎
https://goo.gl/cFjpQM :לרכישה באתר
אתר אודות הספר: http://moadim.co