פניני הזוהר הקדוש: התורה לא מספרת סיפורים

17

ותנח התיבה אררט