פניני הזוהר הקדוש: התורה לא מספרת סיפורים

51

ותנח התיבה אררט