פניני הזוהר הקדוש: התורה לא מספרת סיפורים

38

ותנח התיבה אררט