פניני הזוהר הקדוש: התורה לא מספרת סיפורים

32

ותנח התיבה אררט