פניני הזוהר הקדוש: התורה לא מספרת סיפורים

57

ותנח התיבה אררט