מראה לנשמה פרשת וארא כ'ו ⏳ באספקלריית הקבלה חסידות