קבלה למתחיל הקדמה לפנים מאירות אות א' הפשט לא יופשט