דרגות הסולם – .13 | ראש השנה לאילנות

דרגות הסולם – 13 | ראש השנה לאילנות | רב"ש
ראש השנה לאילנות
ראש השנה לאילנות. היינו האדם נקרא עץ השדה, וראש השנה הוא זמן הדין, היינו לשבט
או לחסד. לכן חודש שבט הוא חודש חמישי לחודשי חורף, שהוא בחינת הוד, שאז נהפך
מ"דוה"ל"הוד". זאת אומרת, כשזוכין ללכת בבחינת חסד, אז ממשיך מספירת החסד עד הוד, שכל
הברכה היא בבחינת חסד, כמו שכתוב, "כי אמרתי עולם חסד יבנה", שעל ידי הברכה זוכים
לפירות.
כמו שכתב אאמו"ר זצ"ל, כי לכן עושים ברכה בט"ו בשבט על פירות, כי זהו כל ההכר ביןקדושה
לקליפה, כי "אל אחר אסתרס ולא עביד פירי". וההצלחה בעבודה לזכות לפירות היארק על ידי
החסד, כי כשעושים במדת השפעה הנקרא חסד, אזי זוכים לדביקות השי"ת.וכשזוכים לדביקות,
אזי זוכים להכל, עד כאן לשונו. לכן בט"ו בשבט, הנקרא, ראש השנה לאילנות,צריכים להתחזק
במדת החסד, שעל ידי זה נזכה לפירות, הנקרא, "עץ עושה פרי".