מבוא לספר הזהר – אות מ"א הרב אדם סיני שליט"א

האות הנלמדת:
מא) דאי לא יתפשט נהוריה על כל בריין, איך ישתמודעון ליה ואיך יתקיים מלא כל הארץ כבודו. ואם לא היה מתפשט אורו ית' על כל הבריות על ידי שנתלבש כביכול באלו הספירות הקדושות איך היו הבריות זוכות להכיר אותו ית' ואיך היה מקוים הכתוב מלא כל הארץ כבודו. פירוש, שבזה מתרץ את החפץ האלקי להראות אל הנשמות כמו שבו עצמו היה אלו השינוים שבהספירות, שהוא בכדי ליתן מקום להנשמות להכרה והשגה מספקת בו ית', כי אז יקוים הכ' מלא כל הארץ כבודו. דהיינו כמו שאמרנו לעיל באות ל"ג ע"ש.

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams