בואי כלה נצבים וילך

143

שתף אותנו
מאמר קודםמסעי
המאמר הבאהאזינו