דף היומי בזהר הסולם – לך לך לד-לו (שיעור השקפה)

101

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים ל"ד – ל"ו. ז' תשרי תשע"ה.

אנו במאמר "ויעבור אברם בארץ".

מאמר זה הוא בחינת סתרי תורה המספר לנו על המלחמה כנגד יצר הרע.
אומרת התורה – "ויעבור אברם בארץ, עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ".

המקום הראשון שמספר לנו הכתוב כאן שאליו הלך אברהם הוא – שכם. שכם מרמז על בית הכנסת, ששמה שורה השכינה. בית הכנסת הוא מקום קדוש, מקום בו שורה האהבה.
לאחר מכן הלך עד "אלון מורה", היינו בתי מדרשות שמורים שמה תורה ברבים, שבו שורה היראה.
אבל מיד כתוב – והכנעני אז בארץ, כלומר שאז מתעורר יצר הרע שאינו נותן לאדם לבוא לבתי מדרשות ובתי כנסיות.

להמשך השיעור – הקשיבו לשיעור…