תשמ"ד מאמר ט'- לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו