תשמ"ו – מאמר כו'- דרך קרובה ודרך רחוקה | חלק ה

84