תשמט- מאמר יד'- מה שכתוב והשיבות אל לבבך | חלק א

99