תשמט- מאמר יד'- מה שכתוב והשיבות אל לבבך | חלק ב

72