תשמט- מאמר ט'- מהו בעבודה פורענות הבאה לרשעים מתחלת מן הצדיקים| חלק ג