תשמט- מאמר לא'- מהו בעבודה אסור ללמוד תורה לעכום | חלק ג